PHÒNG TỔNG HỢP

0
1866

PHÒNG TỔNG HỢP

Chức năng, nhiệm vụ:

– Là bộ phận tiếp nhận và xử lý toàn bộ thông tin, số liệu kế toán. Giải quyết các công việc

hành chính. Chỉ đạo công tác hạch toán kế toán cho toàn công ty.

– Đơn vị trực tiếp lập kế hoạch, thực hiện các chế độ, chính sách tài chính công ty. Quản lý thu chi, kiểm soát chi tiêu và các khoản mục chi phí. Phân tích tình hình thu chi tài chính của toàn công ty.

– Cung cấp các thông tin, xây dựng hệ thống báo cáo hỗ trợ, báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Đưa ra các con số đánh giá mức độ hoạt động của các phòng ban, đưa đến một cách nhìn tổng quát nhất về toàn bộ quá trình vận hành cũng như hoạt động của công ty thông qua hệ thống các báo cáo thường niên.

– Tham mưu cho cấp quản lý các chính sách và chiến lược quản lý luân chuyển tài chính hiệu quả nhất.

Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, trình độ chuyên môn và tinh thần tránh nhiệm cao trong công việc. Phòng tổng hợp đang từng ngày hoàn thiện và phát triển các chức năng, nhiệm vụ của mình. Góp phần xây dựng công ty Minh Hà ngày càng lớn mạnh trong thời gian tới !